Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Τι εφημερίδα θέλουμε;


Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος(165) της εφημερίδας "Ηχώ των Σαρακατσαναίων" από όπου και το αναπαράγουμε.

H εφημερίδα «Ηχώ των Σαρακατσα­ναίων» ιδρύθηκε το 1978 από τον αείμνηστο Δημήτρη Καραγιάννη και αποτελεί όργανο την Πανελλή­νιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων Ελλάδος.

Η έκδοση της δεν ήταν απλά ένα ακόμη έντυπο στο χώρο της παράδοσης, αλλά ένα σημαντικό μέσο έκφρασης για όλους τους αστικοποιημένους πλέον Σαρακατσάνους, οι οποίοι για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα του συναφιού τα οποία είχαν πανελλαδι­κή κάλυψη και δεν περιορίζονταν στην μικρή ακτίνα της δικής τους καθημερινότητας. Ήταν η πρώτη φορά που οι Σαρακατσάνοι συνυπήρχαν στον ίδιο έντυπο χώρο, από την Ήπειρο έως την Θράκη και από την Στερεά έως τη Μακεδονία. Αυτό το στοιχείο προσέδωσε μία εικόνα με ομοιογενή χαρακτηριστικά και διαχρονικά αποδείχθηκε ότι η έκδοση της εφημερίδας αποτέλεσε τον συνεκτικό ιστό της επικοινωνίας των Σαρακατσαναίων. Η «Ηχώ των Σαρακατσαναίων» ήταν και είναι ο φλάμπουρας της σύγ­χρονης έκφρασης των απανταχού Σαρακατσάνων. Όλα αυτά τα χρόνια, αξιόλογοι άνθρωποι αφιέρωσαν τον χρό­νο και το μεράκι τους για την έκδοση της εφημερίδας.

Σήμερα, 30 χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου φύλλου η εφημερίδα συνεχίζει να αποτελεί μέσο έκφρασης των Σαρακατσαναίων, αν και η τεχνολογική εξέλιξη έχει ανα­τρέψει τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας. Η επιθυμία όλων είναι η «Ηχώ των Σαρακατσαναίων» να είναι μια ζωντανή εφημερίδα και ασφαλώς να βρίσκεται στο σπίτι κάθε Σαρακατσάνου.

Όσον αφορά το πρώτο, εδώ και δύο χρόνια έχει καταβληθεί μία προσπάθεια από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής και το αποτέλεσμα κατά γενική ομολογία θεωρείται ικανοποιητικό. Το ζητούμενο όμως είναι το δεύτερο, δηλαδή το πως θα βρίσκεται η εφημε­ρίδα ανά δίμηνο στο σπίτι όλων των Σαρακατσαναίων. Η επίλυση του προβλήματος μας αφορά όλους, αλλά κυρί­ως είναι υπόθεση της Ομοσπονδίας, η οποία πρέπει να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της εφημερίδας, εξα­σφαλίζοντας τους οικονομικούς πόρους για την έκδοση, Είναι θέμα της Ομοσπονδίας η δημιουργία ενός μηχανι­σμού είσπραξης των συνδρομών, ή η χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, ή η αναζήτηση επιχορήγησης από κρατικούς φορείς.

Στο φύλλο 164 του Ιανουαρίου 2008, είχε δημοσιευθεί ένα προσχέδιο για την κυκλοφορία της εφημερίδας, σε σχέση με την εξασφάλιση των πόρων για την έκδοση. Εκεί έγινε αναφορά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων και προτάθηκαν δύο τρόποι διανο­μής. Πρώτον με απευθείας αποστολή και κατάθεση των συνδρομών από τους αναγνώστες και δεύτερον την απο­στολή στους συλλόγους οι οποίοι θα διανέμουν την εφη­μερίδα στα μέλη τους αποδίδοντας στην εφημερίδα το ποσό που τους αναλογεί. Ο πρώτος τρόπος αποδείχθηκε ανεπιτυχής καθόσον οι αναγνώστες δεν ανταποκρίθη­καν στην έκκληση της εφημερίδας για την καταβολή των συνδρομών. Έτσι τα φύλλα των δυο τελευταίων ετών κα­λύφθηκαν από οικονομικές πρωτοβουλίες της Ομοσπον­δίας και ορισμένων ιδιωτών. Επί πλέον η αποστολή της εφημερίδας βασίστηκε σε μη ενημερωμένο αρχείο ανα­γνωστών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σπατάλη σε σχέση με τα φύλλα. Αυτοί ήταν οι λόγοι που η εφημερί­δα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει σταθερή περιοδικότητα στην έκδοση της.

Όμως αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να συ­νεχιστεί, επειδή ενέχει κινδύνους για ασυνεπή κυκλοφο­ρία αλλά ακόμη και τη βιωσιμότητα της εφημερίδας. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο δεύτερος τρόπος για τη διανομή της εφημερίδας στους αναγνώστες μέσω των συλλόγων. Η πρόταση αυτή για να υλοποιηθεί πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες - την ομοσπονδία, τους συλλόγους και τα μέλη. Η ομοσπονδία θα πρέπει να επεξεργαστεί τη διαδικασία με τους συλλόγους, για να δρομολογηθεί η συστηματική καταγραφή των ενερ­γών μελών κάθε συλλόγου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα πραγματικό αριθμό αναγνωστών και κατά συνέπεια φύλλων.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο τρόπος αυ­τός πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για την καλύτερη οργάνωση των συλλόγων, σε σχέση με τη δημιουργία αξι­όπιστου μητρώου μελών όχι μόνο για την αποστολή της εφημερίδας αλλά και για τη βελτίωση της δραστηριοποί­ησης των. Ίσως θα είναι και η αφορμή να βελτιωθούν και ορισμένοι σύλλογοι που έχουν ατονήσει. Ασφαλώς τίποτα δεν επιβάλλεται, πόσο μάλλον σε μια υπόθεση που στηρί­ζεται στην εθελοντική προσφορά, γι αυτό και η πρόταση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει πηγή προβληματισμού για την συνολικότερη αναβάθμιση και των συλλόγων και της εφημερίδας. Μάλιστα το επερχόμενο συνέδριο την άνοιξη στην Ηγουμενίτσα προσφέρεται για την ανάπτυξη απόψε­ων για την εφημερίδα. Όλες όμως θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία την λέξη ΕΥΘΥΝΗ.

Γιώργος Κολοβός
Μέλος της Συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας
"Ηχώ των Σαρακατσαναίων"

Δεν υπάρχουν σχόλια: